-- Friday, January 05, 2007 --

150 päeva Tubakaseaduse täielise jõustumiseni


Täna on jäänud täpselt 150 päeva Tubakaseadus'e täielise jõustumiseni, mis võeti vastu juba 05.06.2005.

Jõustuvad seega veel sellised punktid:
§ 22. Keelud tubakatoote jaemüügil
(4) Keelatud on kaubelda tubakatootega ja muu tootega, mis asuvad ühtses pakendis.

§ 25. Spondeerimispiirang ja sponsorteated
(1) Keelatud on tubakatoote käitlemisega mitteseotud isiku või tegevuse spondeerimine, see tähendab mis tahes viisil materiaalne toetamine, kui sellise tegevuse eesmärk on edendada konkreetsete tubakatoodete müüki või tubakatoodete tarbimist.

(2) Juhul kui spondeerijaks on tubakatoodete käitleja, võib spondeerimisega seoses avalikustada andmeid sponsori isiku või tema antud materiaalse toetuse kohta.

(3) Tubakatoote käitleja võib spondeerimisega seoses avalikustada kaubamärki viisil, mis ei viita tubakatootele või selle tarbimisele.

§ 26. Tubakatoote müügiedenduse keeld
(1) Keelatud on tubakatoote müügi suurendamiseks avalikkusele suunatud tegevus, mis seisneb tarbijale tubakatoote või sellega seotud toote või teenuse tasuta või tubakatoote maksimaalsest võimalikust jaemüügihinnast oluliselt madalama hinnaga pakkumises või kingituste jagamises või müüki edendava tarbijavõistluse, -mängu või -loterii korraldamises (edaspidi müügiedendus).

(2) Müügiedenduseks käesoleva seaduse tähenduses ei loeta:
1) tubakatoote müügikohas antavat kaubanduslikku teavet kaubandustegevuse seaduse § 10 tähenduses, sealhulgas tubakatoote nimetust kaubamärgi kaudu ja teavet tubakatoote olulistest omadustest;
2) tubakatoote käitleja tegevuskoha tähistust, sealhulgas käitleja tegevuskoha tähistamist käitlejale kuuluvate või tema poolt kasutatavate kaubamärkidega;
3) tubakatoote hinnakujundust ja selle kohta teabe avalikustamist tubakatoote müügikohas;
4) tubakatoote või sellega seotud informatsiooni edastamist tubakatoote käitlejatele suunatud erialases väljaandes või tubakatoote tutvustamist tubakatoote käitlejatele suunatud erialasel messil või näitusel või muul vastaval üritusel;
5) tubakatoodete kaubandusega seotud mis tahes kommunikatsiooni või tegevusi, mis toimuvad vaid erinevate tubakatoodete käitlejate vahel.

§ 29. Suitsetamiseks keelatud kohad
6) toitlustusettevõttes, välja arvatud käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud ruumis;

§ 31. Suitsetamine toitlustusettevõttes
(1) Toitlustusettevõttes on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamiseks ettenähtud suitsetamisruumis või toitlustusettevõtte müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuval hooajalisel laiendusel.
BC at /
0 Comments:

Post a Comment

........................................................................................................................................................................
.......................................................